سینا کاوسی
بنیان گذار

هرگز برای زیباتر ساختن دیر نیست.

فاطمه کاوسی
چهره ماندگار فرش کلاردشت و کارشناس هنری

 زندگی، فرشی از تار و پود خاطره هاست. تا میتوانیم خوش تر ببافیم

امین کاوسی
حسابدار و مدیر امور مالی

 حساب زندگی خود را از جوری شفاف بنویس که نیازی به شمردن دوباره نباشد.

بردیا کاوسی
عکاس

همواره زیباترین تصویر از دررون خود باش